Huvudsida
FAQ:

Radiofrekvens hos satelliterna.

Satelliter i polära omloppsbanor

APT HRPT
NOAA-17 137.50 MHz1707.0 MHz
NOAA-16 OFF 1698.0 MHz
NOAA-15 137.62 MHz1702.5 MHz
NOAA-14 OFF 1707.0 MHz
NOAA-12 137.50 MHz1698.0 MHz

Geostationära satelliter

WEFAX GVAR PDUS
GOES-10 1691.0 MHz1685.7 MHz
GOES-12 1691.0 MHz1685.7 MHz
Meteosat1691.0 MHz 
GMS 1691.0 MHz 
FAQ: